Reklamacijski postopek je del splošnih pogojev prodajalca UDERMAN, s. r. o.

 

Za pravilno oceno je potrebno, da je deklarirano blago čisto, popolno in v skladu s higienskimi predpisi ali splošnimi higienskimi načeli. Pri uporabi blaga je kupec poleg splošno znanih pravil dolžan upoštevati pogoje za uporabo blaga, določene v garancijskem listu ali navodilih za uporabo, ter blago uporabljati in negovati v skladu z njegovo naravno življenjsko dobo.

 

Blago, ki ga kupec pošlje na prodajalčev naslov po povzetju, se ne sprejme. Prodajalec si pridržuje pravico, da takih pošiljk na podlagi nakupa ne sprejme.

 

1.

V primeru napake na izdelku je treba takoj vložiti reklamacijo (izdelka ne uporabljajte več), in sicer pri prodajalcu ali pooblaščeni osebi.

Zahtevek lahko vložite po elektronski pošti, po pošti na naslov UDERMAN, s. r. o. Strojnícka 7, 080 01 Prešov ali po telefonu:

Kupec lahko blago z napako pošlje v reklamacijo s prevozno službo na naslov Strojnícka 7, 080 01 Prešov. Če kupec ne more organizirati prevoza blaga na prodajalčev naslov, lahko za prevzem blaga zaprosi prevozno službo,ki tovor prevzame.

Za vložitev zahtevka je treba izpolniti in prenesti priloženi obrazec zahtevka.

Po izpolnitvi vseh potrebnih podatkov je treba obrazec natisniti in ga priložiti blagu, za katerega se vlaga zahtevek.

Zahtevano blago skupaj z obrazcem zahtevka pošljite na naslednji naslov:

KNH Slovakia - FOXIGY, Uderman sro
GLS Slovenia
Cesta v Prod 84
Ljubljana
1129

Po pregledu blaga prodajalec določi način obravnave reklamacije in o tem nemudoma obvesti kupca.

Potrošnik lahko vloži reklamacijo v katerem koli prodajalčevem obratu, v katerem je mogoče sprejeti reklamacijo v zvezi s prodanimi izdelki ali opravljenimi storitvami, ali pri imenovani osebi, ki je dolžna obravnavati reklamacijo.

Kupec se zaveda, da bo v primeru, če ne dostavi zahtevanega blaga, vključno z vso dobavljeno dodatno opremo, v primeru odstopa kupca od pogodbe, mu bo vrnjena kupnina, zmanjšana za ceno nedobavljene dodatne opreme.

 

POZOR!

Obraba, ki je značilna za material ali uporabo, se ne šteje za napako. Ne gre za napako, če iz narave prodanega predmeta izhaja, da je njegova življenjska doba krajša od garancijskega roka, in če se pri običajni uporabi takega predmeta pred iztekom garancijskega roka splošno obrabi.

2. Odstop od pogodbe

Če s prejetim blagom niste zadovoljni, lahko v 14 dneh po nakupu odstopite od pogodbe in blago vrnete brez navedbe razloga.

Izpolniti morate obrazec za odstop od pogodbe in ga skupaj z blagom poslati na naš naslov:

KNH Slovakia - FOXIGY, Uderman sro
GLS Slovenia
Cesta v Prod 84
Ljubljana
1129

Blaga poslano po povzetju, ne sprejemamo. Blago skrbno zapakirajte, da se med prevozom ne poškoduje.  Po prejemu nepoškodovanega blaga vam bomo v 14 dneh na številko računa, ki ste jo navedli, vrnili denar.

 

Reklamacija blaga

 

Reklamirano blago mora biti skrbno zavarovano, da se med prevozom ne poškoduje, pošiljka mora biti jasno označena z "REKLAMACIJA" in vsebovati: reklamirano blago (vključno z vsemi dodatki), priporočamo, da priložite kopijo potrdila o nakupu, podroben opis napake in zadostne kontaktne podatke kupca (zlasti povratni naslov in telefonsko številko). Brez navedenega ni mogoče ugotoviti izvora in napake blaga. Ta postopek se priporoča tudi  potrošniku, razen če dokaže in izkaže drugače. Prav tako je priporočljivo izbrati želeni način obravnave reklamacije (popravilo, zamenjava kreditne opombe).

UDERMAN, s.r.o. bo kupca o prejeti reklamaciji nemudoma obvestil po telefonu ali na kakršen koli drug način, ki bo kupca obvestil o stanju blaga. Informacije vključujejo datum prejema pritožbe, blago, ki je predmet pritožbe, kdaj in kje je bilo blago kupljeno, kakšna je napaka in po kakšni ceni je bilo blago kupljeno. Če se kupec pritoži zaradi napake na blagu, bo prodajalec reklamacijo ustrezno preučil in se odločil o njeni obravnavi takoj, v zapletenih primerih pa v treh dneh. Prodajalec mora rešiti reklamacijo  najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije.

 

Rok za vložitev pritožbe

 Če se reklamacija reši s popravilom, se garancijski rok podaljša za obdobje od datuma reklamacije do datuma, ko mora potrošnik prevzeti blago po končanem popravilu, tudi če tega ni storil. Če se reklamacija reši z zamenjavo blaga z novim blagom, začne novo garancijsko obdobje teči od datuma, ko je bilo blago izročeno ali poslano kupcu. Če reklamacija blaga z napako ni vložena v garancijskem roku, pravica do odgovornosti za napake ugasne. Kupec bo o obravnavi reklamacije obveščen osebno, po telefonu ali e-pošti.

Garancija

Prodajalec odgovarja za napake na blagu 24 mesecev od prevzema blaga s strani kupca, razen če je na blagu,  embalaži ali garancijskem listu naveden daljši garancijski rok. Garancija ne krije povzročene škode (če takšna dejavnost ni običajna dejavnost in ni prepovedana v priloženih navodilih za uporabo):

1.mehanske poškodbe blaga,
2.električnih sunkov (vidno zažgane komponente ali vezja), razen običajnih odstopanj,
3.uporaba blaga v pogojih, ki ne ustrezajo temperaturi, prašnosti, vlažnosti, kemičnim in mehanskim vplivom okolja, ki jih je neposredno predvidel prodajalec ali proizvajalec,
4.nepravilno namestitev, ravnanje, uporabo ali zanemarjanje blaga,
5.če je bilo blago poškodovano zaradi prevelikega nakladanja ali uporabe v nasprotju s pogoji, določenimi v dokumentaciji ali splošnih načelih,
6.z nekvalificiranim posegom ali spreminjanjem parametrov,
7.blago, ki ga je stranka spremenila (barvanje, upogibanje itd.), če je napaka posledica takšne spremembe,
8.je blago poškodovano zaradi naravnih dejavnikov ali višje sile,
9. za uporabo nepravilnega ali neoriginalnega potrošnega materiala ali za kakršno koli škodo, ki iz tega izhaja, razen če je takšna uporaba običajna in je izključena v priloženih navodilih za uporabo.

Kupčeve pravice pri uporabi zakonsko predpisane garancije v primeru napake, ki jo je mogoče odpraviti, pravica do brezplačne, pravilne in pravočasne odprave napake, pravica do zamenjave blaga z napako ali dela z napako, razen če je to nesorazmerno glede na naravo napake. Če tak postopek ni mogoč, ima pravico do razumnega popusta na kupnino ali do odstopa od prodajne pogodbe,

če je napaka nepopravljiva in preprečuje pravilno uporabo blaga, pravico do zamenjave blaga z napako ali do odstopa od prodajne pogodbe; enake pravice veljajo za potrošnika, če je napaka nepopravljiva, vendar kupec ne more pravilno uporabljati blaga zaradi ponovnega pojava napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. Zlasti se šteje, da se napaka ponovi, če se ista napaka, ki preprečuje pravilno uporabo in je bila v garancijskem roku že vsaj dvakrat odpravljena, ponovno pojavi. Za več kot eno napako se šteje, če ima predmet hkrati vsaj tri napake, ki preprečujejo njegovo pravilno uporabo,
če so napake druge nepopravljive napake in potrošnik ne zahteva zamenjave predmeta, ima potrošnik pravico do razumnega znižanja nakupne cene ali do odstopa od pogodbe,

Kupec se mora izogibati nadaljnji uporabi predmeta, pri katerem je bila odkrita napaka.

Kupec je dolžan prevzeti blago po reklamaciji v določenem roku.

Obraba, ki je značilna za material ali uporabo, se ne šteje za napako.

O načinu obravnave zahtevka odloča kupec. Prodajalec kupca opozori na neustreznost izbire in predlaga ustrezno metodo (zlasti v primeru, ko kupec zahteva metodo v zvezi z odpravljivo napako, prodajalec pa ugotovi, da napake ni mogoče odpraviti). Če potrošnik v razumnem roku, ki ga določi prodajalec, ne izbere načina obravnavanja pritožbe, ga izbere prodajalec.
 
V primeru popusta blaga ni mogoče pozneje zahtevati zaradi napake, za katero je bil popust odobren.

Če je kupec potrošnik, prodajalec o pritožbi odloči takoj, v zapletenih primerih pa v treh delovnih dneh. Ta rok ne vključuje časa, ki je glede na vrsto izdelka ali storitve potreben za strokovno oceno napake. Prodajalec mora reklamacijo, vključno z odpravo napake, obravnavati brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije. Po izteku tega roka se šteje, da je napaka dejansko obstajala, potrošnik pa ima enake pravice, kot če bi šlo za napako, ki je ni bilo mogoče odpraviti. Ta rok ni zavezujoč za kupca, ki je podjetnik in zato njegovo razmerje s prodajalcem ureja trgovinski zakonik.

Način obravnavanja pritožb

Če je potrošnik vložil reklamacijo v prvih 12 mesecih od nakupa, jo lahko prodajalec zavrne le na podlagi strokovne ocene. Prodajalec potrošniku v 14 dneh od datuma pritožbe predloži kopijo strokovne ocene. Če prodajalec zavrne reklamacijo po 12 mesecih od datuma nakupa, mora v dokumentu o obdelavi navesti, komu lahko kupec pošlje izdelek v strokovno oceno. Če potrošnik dokaže, da je za napako odgovoren prodajalec, lahko ponovno uveljavlja zahtevek. Vse razumne stroške, nastale v zvezi s strokovno oceno, nosi prodajalec, ki jih plača potrošniku v 14 dneh od datuma ponovne pritožbe. Prodajalec ne more zavrniti ponovnega zahtevka.  

Če je bila reklamacija rešena v zakonsko določenem garancijskem roku z zamenjavo blaga z novim, začne garancijski rok znova teči od datuma rešitve reklamacije.

Prodajalec kupcu potrošniku izda pisno potrdilo o tem, kdaj je bila reklamacija vložena, kakšna je njena vsebina, kakšen način obravnave reklamacije je potreben, in sicer po elektronski pošti takoj po prejemu reklamacije (v primeru osebne reklamacije se posreduje takoj); poleg tega potrdilo o datumu in načinu obravnave reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in trajanja reklamacije, ali utemeljitev zavrnitve reklamacije, če je to primerno.


3. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V skladu z zakonom št. 428/2002 Z. z. o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec spletne trgovine www.foxigy.si se zavezuje, da zaupanih osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi brez soglasja lastnika podatkov in da zaupanih osebnih podatkov ne bo uporabil za komercialno ponudbo, ki ni povezana s promocijo spletne trgovine.Hkrati se zavezuje, da bo osebne podatke na zahtevo stranke kadar koli in brez navedbe razlogov izbrisal iz svoje zbirke podatkov.


4. Končne določbe

Ta pritožbeni postopek velja od 27.8.2020 in razveljavlja veljavnost prejšnjih pritožbenih postopkov. Ta pritožbeni postopek je na voljo na registriranem sedežu in v prostorih prodajalca ali v obliki dokumenta na spletni strani www.foxigy.si.