Splošni pogoji in določila

podjetja UDERMAN, s. r. o.


I. Osnovna določba


Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "pogoji") so v skladu z določbami Zakona št. 40/1964 Coll., Civilnega zakonika, s spremembami (v nadaljevanju "civilni zakonik"), Zakona št. 250/2007 Coll., Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o slovaškem državnem svetu.
372/1990 Coll. o prekrških, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu
Zakon št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe o prodaji na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov (v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo)

 Delovni čas :

Naročila prek interneta ali osebja prodajalca 00-24 ur

Delovni čas e-trgovine za urejanje in obdelavo naročil: PONEDELJEK-PETEK: 08.00-16.30.

Odpiralni čas na Strojnícki ulici 7, 080 01 Prešov: PONEDELJEK-PETEK: 08.00-16.30.

 

Nadzor nad spoštovanjem zakonodaje izvaja slovaški trgovinski inšpektorat "SOI":

Ime in naslov nadzornega organa, za katerega velja dejavnost ponudnika storitev:

Inšpektorat SOI za Prešovsko regijo, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Oddelek za nadzor

tel. 051/772 15 97, faks 051/772 15 96.

 

Kupec je potrošnik ali podjetnik.

Potrošnik je fizična oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje trgovske ali druge poslovne dejavnosti.

Pravna razmerja prodajalca s potrošnikom, ki niso izrecno urejena s temi pogoji, urejajo ustrezne določbe zakona št. 40/1964 Coll., civilni zakonik, in z njim povezanih predpisov.

 

Podjetnik pomeni:


oseba, vpisana v poslovni register,

 

oseba, ki opravlja dejavnost na podlagi obrtnega dovoljenja,

 

oseba, ki opravlja dejavnost na podlagi dovoljenja, ki ni obrtno dovoljenje v skladu s posebnimi predpisi,

 

oseba, ki opravlja kmetijsko proizvodnjo in je vpisana v register v skladu s posebnim predpisom.

 

Za namene pogojev poslovanja podjetnik pomeni tudi osebo, ki pri opravljanju svoje poslovne dejavnosti ravna v skladu s prejšnjim stavkom. Če kupec v naročilu navede svojo identifikacijsko številko (ID številka), potrjuje, da zanj veljajo pravila, določena v pogojih za podjetnike.

Pravna razmerja prodajalca s kupcem, ki je podjetnik, ki niso izrecno urejena s temi splošnimi pogoji poslovanja ali s pogodbo med prodajalcem in kupcem, urejajo ustrezne določbe zakona št. 513/1991 Coll., trgovinski zakonik, kakor je bil spremenjen, in z njim povezani predpisi. V primeru razlik med splošnimi pogoji poslovanja in posamezno pogodbo prevlada besedilo pogodbe.

Z oddajo naročila kupec potrdi, da je prebral te splošne pogoje poslovanja, katerih sestavni del sta tudi "Pravilnik o pritožbah" in dokument "Dostava", pogoje naročene storitve in/ali dodeljene licence ter da se z njimi strinja, in sicer v besedilu, ki je veljavno in učinkovito v trenutku pošiljanja naročila.

Kupec se zaveda, da nakup izdelkov, vključenih v prodajalčevo komercialno ponudbo, ne daje nobenih pravic do uporabe registriranih blagovnih znamk, trgovskih imen, logotipov ali patentov prodajalca ali drugih podjetij, razen če je v posameznem primeru s posebno pogodbo dogovorjeno drugače.

 Ti pogoji in prodajna pogodba so sklenjeni v slovaškem jeziku.

II. Varnost in varstvo osebnih podatkov

 Kupec lahko kadar koli preveri in spremeni posredovane osebne podatke ter prekliče svojo registracijo tako, da se prijavi na spletni strani e-trgovine v razdelku "Moj račun".

Kupec lahko z označitvijo ustreznega polja pred oddajo naročila izrazi soglasje v smislu 1. odstavka 11. člena Zakona št. 122/2013 Z.z., da prodajalec obdeluje in hrani njegove osebne podatke, zlasti zgoraj navedene in/ali tiste, ki so potrebni za dejavnosti prodajalca, povezane s pošiljanjem informacij o novih izdelkih, popustih in akcijah na ponujeno blago, ter da jih obdeluje v vseh svojih informacijskih sistemih, povezanih s pošiljanjem informacij o novih izdelkih, popustih in akcijah na ponujeno blago.

Kupec daje prodajalcu to soglasje za omejeno časovno obdobje, dokler ni izpolnjen namen obdelave kupčevih osebnih podatkov. Prodajalec zagotovi takojšnje uničenje osebnih podatkov kupca po izpolnitvi namena obdelave. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kupec kadar koli pisno prekliče. Soglasje preneha veljati v enem mesecu od dneva, ko prodajalec prejme kupčev preklic soglasja.

Prodajalec izjavlja, da so vsi osebni podatki zaupni in jih ne bo razkril, posredoval tretji osebi itd., razen v primerih, povezanih z distribucijo ali plačilom naročenega blaga (obvestilo o imenu, številki računa in naslovu dostave). Prodajalec ravna tako, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne utrpi škode za svoje pravice, zlasti za pravico do ohranjanja človeškega dostojanstva, in poskrbi tudi za zaščito pred nepooblaščenim poseganjem v zasebno in osebno življenje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo v skladu z veljavnimi zakoni Slovaške republike, zlasti z Zakonom o varstvu osebnih podatkov št. 122/2013 Zb., z vsemi spremembami in veljavnostmi. Kupec ima pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov (prek zgoraj navedenega kontaktnega obrazca), vključno s pravico zahtevati pojasnilo in odpravo neskladnosti ter drugimi zakonskimi pravicami do teh podatkov.

Kupec ima pravico, da na podlagi brezplačne pisne zahteve ugovarja obdelavi osebnih podatkov s strani prodajalca v primerih iz člena 10(3)(a), (e), (f) ali (g) Zakona št. 122/2013 Z.z. z navedbo zakonitih razlogov ali predložitvijo dokazov o neupravičenem posegu v njegove pravice in pravno zaščitene interese, ki jim takšna obdelava osebnih podatkov v posameznem primeru škoduje ali bi jim lahko škodovala, če tega ne preprečujejo pravni razlogi in se dokaže, da je ugovor kupca upravičen, mora prodajalec osebne podatke, katerih obdelavi je kupec ugovarjal, brez nepotrebnega odlašanja blokirati in uničiti, takoj ko to dopuščajo okoliščine.

V okviru pritožbenega postopka se od strank zahtevajo naslednji podatki: ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-pošta in podpis ali digitalni podpis. Vsi tako pridobljeni osebni podatki se obdelujejo izključno za namen, ki je potreben za obdelavo pritožbe, in v skladu z zakonom št. 1222013 Coll., o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen in veljaven.

Kupec ima pravico dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do njihovega popravka, vključno s pravico zahtevati pojasnilo in popravek napačnega stanja ter druge zakonske pravice v zvezi s temi podatki.

Prodajalec lahko poleg tega ob soglasju vključi tako imenovane "piškotke", da bi olajšal zagotavljanje storitev informacijske družbe v skladu z določbami Direktive 95/46/ES o namenu "piškotkov" ali podobnih orodij, pri čemer je zagotovljeno, da so uporabniki seznanjeni z informacijami, ki se shranjujejo na terminalski napravi. Uporabniki lahko zavrnejo shranjevanje piškotkov ali podobnih orodij na svojih končnih napravah, npr. tako, da v brskalniku aktivirajo funkcijo anonimnega brskanja.

III. Naročanje

Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec sam. Ti stroški se ne razlikujejo od osnovne stopnje.

Kupec naroči blago na naslednje načine:

prek svojega uporabniškega računa po predhodni registraciji v spletni trgovini,
z izpolnitvijo obrazca za naročilo brez registracije.

 V primeru očitne tehnične napake prodajalca pri ceni blaga v spletni trgovini ali med postopkom naročanja prodajalec kupcu ni dolžan dobaviti blaga po tej povsem očitno napačni ceni, tudi če je bilo kupcu poslano samodejno potrdilo o prejemu naročila v skladu s temi splošnimi pogoji. Prodajalec bo kupca o napaki obvestil brez nepotrebnega odlašanja in mu na njegov elektronski naslov poslal spremenjeno ponudbo. Spremenjena ponudba se šteje za nov osnutek kupoprodajne pogodbe, kupoprodajna pogodba pa je v tem primeru sklenjena s potrditvijo prejema s strani kupca na prodajalčev elektronski naslov.

Prodajalec si pridržuje pravico, da razglasi kupoprodajno pogodbo za nično, če je prišlo do zlorabe osebnih podatkov, zlorabe plačilnih kartic itd. ali zaradi posredovanja upravnega ali sodnega organa, o čemer bo kupec obveščen.

Kupec priznava, da v zgoraj navedenih primerih kupoprodajne pogodbe ni mogoče veljavno skleniti.

Registracija strank

"Izjavljamo, da so podatki namenjeni samo za identifikacijo pri nakupu pri podjetju "UDERMAN s.r.o." in ne bodo razkriti tretjim osebam ali kako drugače zlorabljeni. S potrditvijo registracije se strinjam s prejemanjem e-poštnih sporočil s ponudbo iz spletne trgovine "UDERMAN s.r.o." v skladu z zakonom št. 480/2004 Z. o nekaterih storitvah informacijske družbe."

Naročila lahko oddate tudi brez registracije.

 IV. Plačilni pogoji

Kupec lahko ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po prodajni pogodbi, plača na naslednje načine:

z nakazilom na prodajalčev bančni račun št.

SK44 0200 0000 0032 3698 9453 pri banki VÚB.

brezgotovinsko s kreditno kartico,
z nakazilom na prodajalčev račun prek trenutnega plačilnega portala.
po povzetju ob predaji blaga,
plačilo v gotovini do višine 5.000 EUR ob prevzemu blaga na izdajnem mestu/podjetju.

 

Prodajalec si pridržuje pravico, da davčni dokument - račun pošlje v elektronski obliki v 14 dneh po prejemu plačila. Račun je priložen elektronskemu sporočilu o prejemu plačila za blago.

Kupec je dolžan prodajalcu skupaj z nakupno ceno plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga, v dogovorjenem znesku. Če v nadaljevanju ni izrecno navedeno drugače, se šteje, da nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

 V. Dostava blaga

Dostava blaga se opravi na naslednje načine:

Osebni prevzem v prostorih podjetja: blago lahko osebno prevzamete na izdajnem mestu/operaciji Strojnícka 7, 080 06 Prešov po prejemu potrditvenega sms sporočila ali e-pošte o pripravljenem blagu v trgovini.

Pošiljanje s prevozno storitvijo
pošiljanje po pošti na naslov ali neposredno na pošto.

 

Blago lahko kupcu pošljemo z ladjarsko službo. Posamezni načini pošiljanja so na voljo glede na trenutno razpoložljivost posamezne storitve ter glede na zmogljivost in obseg. V primeru višje sile ali izpada informacijskega sistema ne odgovarjamo za zamudo pri dobavi blaga. Cena prevoza se ravna po veljavnem ceniku na dan naročila.

Če je prodajalec po prodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dobavi. Če je zaradi razlogov na strani kupca treba blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave.

Kupec ob prevzemu blaga od prevoznika preveri celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak o tem nemudoma obvesti prevoznika. V primeru kakršne koli poškodbe embalaže, ki kaže na nedovoljen poseg, kupec ne sme sprejeti pošiljke od prevoznika.

Prodajalec kupcu izda davčni dokument - račun. Davčni dokument se pošlje na kupčev elektronski naslov / Davčni dokument je priložen dobavljenemu blagu. V primeru nakupa blaga na prodajnem mestu/ustanovi lahko prodajalec izda potrdilo o plačilu z gotovino.

Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne nakupne cene za blago, vključno s stroški dostave, vendar ne pred prevzemom blaga. Odgovornost za naključno uničenje, poškodbo ali izgubo blaga preide na kupca v trenutku prevzema blaga ali v trenutku, ko je bil kupec dolžan prevzeti blago, vendar tega ni storil, s čimer je kršil prodajno pogodbo.

Kupec je dolžan skupaj s prevoznikom takoj ob dostavi preveriti stanje pošiljke (število paketov, nepoškodovanost traku z logotipom podjetja, poškodbe škatle) v skladu s priloženo dobavnico. Če se na pošiljki ugotovi škoda, mora kupec pri predstavniku prevoznika sestaviti zapisnik o obsegu in naravi škode. Na podlagi tako sestavljenega zapisnika lahko kupec naknadno zavrne prevzem dobavljenega blaga, ki ni v skladu s prodajno pogodbo, zavrne prevzem blaga z napakami ali potrdi dobavo blaga z napakami in naknadno pri prodajalcu uveljavlja reklamacijo zaradi napak na blagu. Če kupec po prejemu pošiljke odkrije poškodbe ali druge nepravilnosti, se mora takoj obrniti na prodajalca. Če tega ne stori, je upravičen do zahtevka za napake le, če dokaže, da je bilo blago pomanjkljivo že ob prejemu.
 
Nepopolne ali poškodovane pošiljke je treba takoj sporočiti po elektronski pošti na naslov info@foxigy.sk ali po telefonu na številko +421 51 222 01 03. S prevoznikom je treba sestaviti zapisnik o poškodbi in ga po elektronski pošti ali po pošti nemudoma poslati prodajalcu. Dodatne reklamacije zaradi nepopolnosti ali zunanje poškodbe pošiljke kupcu ne odvzamejo pravice zahtevati predmet, temveč dajejo prodajalcu možnost, da dokaže, da ni prišlo do kršitve prodajne pogodbe.

Osrednje skladišče, iz katerega se pošilja blago, je na Slovaškem, Strojnícka 7, 080 01 Prešov.

VI. Reklamacija blaga

 V primeru napake na izdelku je treba takoj vložiti reklamacijo (izdelka ne uporabljajte več), in sicer pri prodajalcu ali pooblaščeni osebi.

Zahtevek lahko vložite po elektronski pošti, po pošti na naslov UDERMAN, s. r. o. Strojnícka 7, 080 01 Prešov ali po telefonu:


Kupec lahko blago z napako pošlje v reklamacijo s prevozno službo na naslov Strojnícka 7, 080 01 Prešov. Če kupec ne more organizirati prevoza blaga na prodajalčev naslov, lahko za prevzem blaga zaprosi prevozno službo.


Za vložitev pritožbe je treba izpolniti in prenesti priloženi obrazec za pritožbo.


Po izpolnitvi vseh potrebnih podatkov je treba obrazec natisniti in ga priložiti blagu, ki ga zahtevate.

Zahtevano blago skupaj z obrazcem zahtevka pošljite na naslednji naslov:


 

UDERMAN s.r.o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov.

 

Po pregledu blaga prodajalec določi način obravnave reklamacije in o tem nemudoma obvesti kupca.

Potrošnik lahko vloži reklamacijo v katerem koli prodajalčevem obratu, v katerem je mogoče sprejeti reklamacijo v zvezi s prodanimi izdelki ali opravljenimi storitvami, ali pri imenovani osebi, ki je dolžna obravnavati reklamacijo.

Kupec se zaveda, da bo v primeru, če ne dostavi zahtevanega blaga, vključno z vso dobavljeno dodatno opremo, v primeru odstopa kupca od pogodbe, kupcu vrnjena kupnina, zmanjšana za ceno nedobavljene dodatne opreme.

POZOR!

Obraba, ki je značilna za material ali uporabo, se ne šteje za napako. Ne gre za napako, če iz narave prodanega predmeta izhaja, da je njegova življenjska doba krajša od garancijskega roka, in če se pri običajni uporabi takega predmeta pred iztekom garancijskega roka splošno obrabi.

Nadaljnje določbe so navedene v Postopku za pritožbe, ki ga najdete tukaj.

VII.  Odstop od pogodbe

 Odstop od pogodbe s strani kupca, ki je potrošnik:


V skladu z določbami 7. člena Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov (Zakon št. 102/2014 Z. z.) ima kupec pravico odstopiti od tako sklenjene pogodbe brez navedbe razloga v 14 koledarskih dneh od dneva prejema blaga ali od sklenitve pogodbe o opravljanju storitev. Za spoštovanje roka za odstop od kupoprodajne pogodbe mora kupec poslati nedvoumno izjavo, v kateri izrazi svojo voljo, da odstopa od kupoprodajne pogodbe.

Kupec ima to pravico tudi, če je blago, naročeno prek spleta, osebno prevzel na prodajalčevem prodajnem mestu.

Kupec, ki je sklenil kupoprodajno pogodbo zunaj svoje poslovne dejavnosti kot potrošnik, ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe.


Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, mora prodajalec kupcu takoj, najpozneje pa v 14 dneh po odstopu od kupoprodajne pogodbe, vrniti vsa denarna sredstva, vključno s stroški dostave, ki jih je prejel od kupca na enak način. Prodajalec kupcu povrne stroške na drug način le, če se kupec s tem strinja in če ne nastanejo dodatni stroški. Ob odstopu od pogodbe prodajalec kupcu vrne denar za blago in stroške, povezane z dostavo blaga od prodajalca do kupca. Drugi stroški, povezani z vračilom blaga s strani kupca, kupcu ne bodo povrnjeni (tj. stroški, ki jih je imel kupec z vračilom blaga).

Če želite vložiti zahtevek, morate izpolniti in prenesti priloženi obrazec za odstop od pogodbe.

Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe, razen če je odstop od pogodbe izrecno dogovorjen:

(a) za opravljanje storitve, če se je storitev začela opravljati z izrecnim soglasjem potrošnika in je potrošnik izjavil, da je bil ustrezno poučen, da z izraženo privolitvijo izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko je storitev v celoti opravljena, in če je bila storitev v celoti opravljena,

(b) prodaja blaga ali opravljanje storitev, katerih cena je odvisna od gibanja cen na finančnem trgu, na katerega prodajalec nima vpliva in do katerega lahko pride v odstopnem roku,

(c) prodaja blaga, izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, blaga, izdelanega po meri, ali blaga, ki je posebej namenjeno enemu potrošniku,

(d) prodaja blaga, ki se hitro pokvari ali je pokvarljivo,

(e) prodaja blaga v zaščitni embalaži, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi poškodovana,

(f) prodajo blaga, ki se lahko zaradi svoje narave po dobavi neločljivo pomeša z drugim blagom,

(g) prodaja alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, katerih dobava se lahko opravi najprej po 30 dneh in katerih cena je odvisna od gibanja cen na trgu, na katerega prodajalec nima vpliva,

(h) izvedbo nujnih popravil ali vzdrževanja, ki jih potrošnik izrecno zahteva od prodajalca; to ne velja za pogodbe o storitvah in pogodbe o prodaji blaga, razen rezervnih delov, potrebnih za izvedbo popravil ali vzdrževanja, če so bile sklenjene med obiskom prodajalca pri potrošniku in potrošnik teh storitev ali blaga ni naročil vnaprej,

(i) prodajo zvočnih, video in avdiovizualnih posnetkov, knjig ali računalniške programske opreme, ki se prodajajo v zaščitni embalaži, če potrošnik to embalažo odvije,

(j) prodaja periodike, razen prodaje na podlagi naročniške pogodbe in prodaje knjig, ki niso dobavljene v zaščitni embalaži,

(k) opravljanje nastanitvenih storitev za namene, ki niso nastanitev, prevoz blaga, najem avtomobilov, opravljanje gostinskih storitev ali opravljanje storitev v zvezi z dejavnostmi za prosti čas, v okviru katerih se prodajalec zaveže, da bo te storitve opravil ob dogovorjenem času ali v dogovorjenem obdobju,

(l) zagotavljanje elektronskih vsebin, ki niso na materialnem nosilcu podatkov, če se je zagotavljanje teh vsebin začelo z izrecnim soglasjem potrošnika in je ta izjavil, da je bil ustrezno obveščen, da z izražanjem tega soglasja izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

(m) za določeno elektronsko blago, za katero velja digitalna aktivacija, če je takšna aktivacijo izvedena s strani potrošnika.

Za odstop od prodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki ga zagotovi prodajalec. Kupec mora odstop od kupoprodajne pogodbe poslati na prodajalčev elektronski naslov ali naslov za dostavo, ki je naveden v teh splošnih pogojih. Prodajalec kupcu nemudoma potrdi prejem obrazca.

Če je kupec izbral način dostave, ki ni najcenejši način dostave, ki ga je ponudil prodajalec, bo prodajalec kupcu povrnil stroške dostave blaga v višini, ki ustreza najcenejšemu načinu dostave.

Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih denarnih sredstev, preden kupec izroči blago prodajalcu ali dokaže, da je bilo blago poslano prodajalcu.

Kupec mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano, neobrabljeno in neonesnaženo ter, če je mogoče, v originalni embalaži. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati kakršno koli terjatev za nadomestilo škode na blagu s kupčevo terjatvijo za povračilo kupnine.

Prodajalec ima pravico odstopiti od prodajne pogodbe zaradi pomanjkanja zalog, nerazpoložljivosti blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga prenehal s proizvodnjo ali uvozom blaga.

 Odstop kupca, ki je podjetje, od pogodbe:


Če je kupec podjetnik, se mu lahko ponudi alternativni odstop od prodajne pogodbe glede na stanje vrnjenega blaga, izgubo garancije in trenutno ceno vrnjenega blaga. Stanje blaga oceni prodajalec. Če se stranki ne dogovorita o pogojih, ki so sprejemljivi za obe strani, bo blago vrnjeno na prodajalčeve stroške. Prodajalec je upravičen kupcu zaračunati vse dodatne stroške, ki nastanejo.

Če je kupec pravna oseba in zahteva povračilo z dobropisom, ki ga je treba unovčiti neposredno v trgovini, se zaradi zaščite kupčevih pravic ustrezni znesek izplača samo osebam, ki so pooblaščene za delovanje v imenu zadevne pravne osebe, tj. statutarnemu organu ali osebi, ki dokaže, da ima uradno potrjeno pooblastilo. S predložitvijo OP se kupec strinja z obdelavo osebnih podatkov v skladu s točko II. (v smislu Zakona 122/2013 Z. z. o varstvu osebnih podatkov).


Če kupec podjetnik lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe v roku štirinajstih dni in blago ni vrnjeno v originalni embalaži, vključno z vsemi njegovimi deli in dodatki, UDERMAN, s. r. o., priznava, da si prodajalec pridržuje pravico zaračunati takšen povratek in v višini, ki bo družbi nadomestila stroške, ki so nujno potrebni za ponovno uvedbo blaga v prodajo.


Pri izdaji dobropisa se lahko od kupca (potrošnika in podjetja) zahteva predložitev identifikacijskih podatkov, da se zaščitijo lastninske pravice kupca.


Kupec se zaveda, da v primeru odstopa od pogodbe nosi stroške vračila blaga prodajalcu, v primeru odstopa od pogodbe na daljavo pa tudi stroške vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti.

 Obvestilo: 
Nobena zakonodaja potrošniku ne daje pravice do neupravičenega vračila blaga, kupljenega v običajni trgovini. Če prodajalec potrošniku ponudi takšno možnost (ali možnost zamenjave blaga za drugo blago), to stori zunaj obsega svojih obveznosti. Zahtevek za neupravičeno vračilo ali zamenjavo blaga ni pravno izvršljiv.

VIII. Natečaji in roki za prevzem nagrad

 Če zmagovalec zmaga na natečaju prodajalca, mora nagrado prevzeti v 30 koledarskih dneh od datuma, ko prodajalec objavi rezultate natečaja. Dobitnikova pravica do nagrade preneha veljati po izteku tega obdobja, ko se nagrada odvzame organizatorju. Dodatna pravila so na voljo tukaj:

Splošna pravila natečajev Foxigy.sk-FB

IX.Pogoji jamstva

 Garancijske pogoje za blago ureja prodajalčev Pravilnik o reklamacijah in veljavni zakoni Slovaške republike. Potrdilo o nakupu služi kot garancijski list.

 V paketu boste vedno našli davčno potrdilo. Garancijski rok začne teči na dan prejema pošiljke ali osebnega prevzema. Garancijski rok je za vsak izdelek naveden v podrobnostih o izdelku. V spornih primerih se lahko garancijski rok podaljša za 5 (z besedo pet) dni kot nadomestilo za čas pošiljanja. 

Trajanje garancije je odvisno od tega, ali je kupec fizična ali pravna oseba. 
Fizična oseba:
V skladu z določbami člena 620 civilnega zakonika je garancijski rok najmanj 24 mesecev.
Pravna oseba:
Trajanje garancije za PO ureja člen 429 trgovinskega zakonika in je 12 mesecev.

Za večino izdelkov je mogoče podaljšati garancijo s pomočjo premijske storitve Podaljšanje garancije. Za več informacij o storitvi se obrnite na naš center za storitve za stranke.

Stanje blaga:

Novo blago: tako označeno blago pomeni popolnoma novo blago v originalni embalaži in popolni

Rabljeno blago: kratko rabljeno ali servisirano blago, ki je popolnoma funkcionalno. Garancija 12 mesecev

 

Garancija Garancija in rabljeno

Fotografije na Foxigy.sk in Foxigy.cz so zaščitene z licenčno pogodbo. Če vas zanimajo fotografije, se obrnite na direktorja in edinega lastnika posnetih fotografij.

 IX. Končne določbe

V skladu z zakonom št. 391/2015 Coll. o alternativnem reševanju potrošniških sporov ima potrošnik pravico, da se obrne na prodajalca z zahtevo za odškodnino, če ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo pritožbo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice.


Potrošnik ima pravico vložiti zahtevo za alternativno reševanje sporov pri organu za alternativno reševanje sporov, če je prodajalec zahtevo zavrnil ali nanjo ni odgovoril v 30 dneh od datuma odpreme.
Povezava do platforme za alternativno reševanje sporov, prek katere lahko potrošnik vloži vlogo za alternativno reševanje sporov, je na voljo tukaj.

Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 28.8.2020 ter razveljavljajo prejšnje različice splošnih pogojev poslovanja. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila. Sprememba splošnih pogojev poslovanja ne velja za kupoprodajne pogodbe, sklenjene pred spremembo splošnih pogojev poslovanja, ne glede na to, da blago še ni bilo dobavljeno.

Ti pogoji urejajo razmerja med strankama kupoprodajne pogodbe, kjer je na eni strani podjetje UDERMAN, s. r. o., ID št. 47485353, DDV št. 2023901110, ID za DDV: SK2023901110, s sedežem Na Kameni 385/5 08641 Raslavice in prostorom Strojnícka 7, 080 01 Prešov, vpisano v poslovni register okrožnega sodišča v Prešovu, oddelek: Sro, vložek št. 29509/P. Dodatne informacije o prodajalcu so navedene v razdelku "Kontakt".